ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

សិក្ខាសាលាផលិតកម្ម

Oil-Expeller-Workshop

សិក្ខាសាលាអ្នកលក់ប្រេង

Oil-Pressing-Machinery

ម៉ាស៊ីនចុចប្រេង

Spare-Parts-of-Oil-Press

គ្រឿងបន្លាស់នៃសារព័ត៌មានប្រេង

ឃ្លាំងស្តុកគ្រឿងបន្លាស់ចុចប្រេង

Parts Warehouse (1)
Parts Warehouse (2)

សិក្ខាសាលាផលិតគ្រឿងបន្លាស់

Accessories Production Workshop (1)
Accessories Production Workshop (4)
Accessories Production Workshop (2)
Accessories Production Workshop (3)